studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Verder lezen

Boeken over opvoeding en onderwijs

 

Wat is de vrijeschool?

door Jet Nijhuis & Hapé Smeele

Een mini-boekje speciaal geschreven voor ouders die overwegen hun kinderen op een vrijeschool te plaatsen en graag meer zouden weten over de visie en de praktijk. Ook uitermate geschikt voor grootouders, vrienden, buren, etc. van kinderen die al op de vrijeschool zitten, en benieuwd zijn naar wat voor school de kinderen gaan.

 

 

 

 

Ontwikkelingsfasen van het kind

door Bernard Lievengoed

In dit waardevolle standaardwerk op het gebied van de pedagogie wordt de ontwikkeling van het kind in fasen van telkens ongeveer zeven jaar beschreven. Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk gebied: het groeiproces verloopt in perioden die gemarkeerd worden door onder andere tandenwisseling, puberteit en voltooiing van de biologische groei. De psychische ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Lievegoed behandelt vooral de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen. Hij beschrijft de belevingswereld van peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jonge volwassenen op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.

 

 

 

 

Menswaardig opvoeden - de uitdaging van onze tijd

door Jeanne Meijs

Jeanne Meijs roept eenieder op om tot vernieuwing te komen in het denken. Een vernieuwing die het mogelijk maakt, kinderen op te voeden overeenkomstig hun innerlijke, oorspronkelijke vraag. Verslagen van lezingen en gesprekken. Prettig leesbaar.

 

 

 

 

Kinderspreekuur

Gezondheid - Ziekte - Opvoeding

door Michaela Glöckler

Handboek en naslagwerk over kinderverzorging en -opvoeding, gebaseerd op de antroposofische geneeskunde en de inzichten van de vrijeschool-pedagogie. Het eerste deel behandelt de alledaagse situaties van ziekzijn, waarbij niet alleen de verschillende kinderziekten uitgebreid en systematisch aan de orde komen, maar bovendien uitvoerig wordt ingegaan op het vraagstuk van inenten. In het tweede deel wordt de ontwikkeling van het kind geschetst en worden suggesties gedaan om een gezonde ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het derde deel gaat over thera-peutische gezichtspunten in de opvoeding. Het geheel is aangepast aan de Neder-landse situatie. Met uitvoerige inhoudsopgave, registers en verwijzingen in de tekst.

 

 

 

 

De Vrije School

Pedagogie van Rudolf Steiner in woord en beeld

door F. Carlgren & J.G. Baggerman

Dit omvangrijke en schitterend uitgevoerde boek over de pedagogie van Rudolf Steiner is de vertaling van een door Zweden samengesteld internationaal vrijeschool-boek. Het ‘beeldmateriaal’ bestaat uit zeer veel kleurige schilderwerken en tekeningen van kinderen uit de gehele wereld, en is illustratief voor bijgaande tekst. Daarin wordt behalve over de achtergronden van de pedagogie van Steiner een beschrijving gegeven van de levensperioden van het kind, met daarbij het onderwijs dat in de vrijescholen aansluit op deze perioden. Een aantal zwart-witfoto’s geeft hiervan een goede indruk. Het boek geeft een volledig overzicht van een belangrijke pedagogische stroming. Geschikt voor ouders en leerkrachten. Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

 

 

 

 

De opvoeding van het kind

door Rudolf Steiner

Met dit boekje heeft Rudolf Steiner de grondslag gelegd voor alle opvoeding. Telkens weer verwijst hij in zijn latere werk hiernaar. Willen we een kind juist opvoeden, dan moeten we leren inzicht te krijgen in het wezen van het kind. Steiner heeft de inhoud van zijn voordrachten over opvoeding zelf op schrift gesteld in dit boekje. Hier worden ons stevige handvatten aangereikt om ons dat inzicht te verwerven.

 

 

 

Boeken over antroposofie

 

Algemene menskunde als basis voor de pedagogie

door Rudolf Steiner

Algemene menskunde als basis voor de pedagogie vormt het fundament van de ‘stoomcursus’ die Rudolf Steiner in 1919 gaf aan de eerste lichting vrijeschoolleraren. Hij gaat daarin uit van algemene antroposofische inzichten over de mens, en verbindt die met de praktijk van het pedagogisch handelen. Met deze voordrachten begon een vernieuwende pedagogische beweging, die in de loop van de twintigste eeuw vruchtbaar is gebleken. Er bestaan nu ruim duizend vrijescholen in de wereld, waarvan circa tachtig in Nederland. Voor het begrijpen en beoordelen van de dagelijkse praktijk aan al die scholen is de inhoud van dit boek onmisbaar. Daarnaast biedt het een schat aan inzichten voor werkers in aanverwante beroepen als artsen, therapeuten, psychologen en orthopedagogen.

 

 

 

 

Rudolf Steiner

Een geïllustreerde biografie door Ed Taylor

Ed Taylor beschrijft beeldend leven en werk van Rudolf Steiner. De toon van deze biografie is echt van deze tijd. De biografie geeft weinig bespiegelingen, maar laat de feiten spreken. Taylor heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Op basis van nieuwe gegevens en bronnen en ooggetuigenverslagen zijn nieuwe feiten over Steiner aan het licht gekomen. Een zeer leesbare en inspirerende biografie.

 

 

 

 

Antroposofie

door Jeroen Kraamwinkel

Dit boekje komt uit in de serie ‘Wegwijs’ en geeft daarmee bondige en zo objectief mogelijke informatie over de antroposofie. De schrijver, zelf antroposoof, slaagt er goed in om een zakelijke distantie te bewaren. Op de vijf eerste bladzijden wordt de filosofische kern meteen glashelder neergezet. Dan volgt een wat formele beschrijving van de historische ontwikkeling van de antroposofie en de Antroposofische Vereniging in binnen- en buitenland; met ook aandacht voor de vroegere samenhang met de theosofie. Dit wordt begeleid door korte biografische schetsen van Rudolf Steiner en zijn naaste medewerkers. De praktische toepassing van de antroposofie op maatschappelijke terreinen als onderwijs, landbouw en geneeskunde maken dit beeld compleet. Daarna komen de hoofdlijnen van de antroposofie aan bod, compact en zeer sterk geschreven. Elementen zijn: wetenschap van de geest, innerlijke scholingswegen tot hoger bewustzijn, kosmogonie, christologie en levenslot en wedergeboorte. Evenals aan het begin ook hier weer glashelder. De schrijver heeft zich de materie duidelijk eigen gemaakt en kan er juist daardoor zo vrijlatend over spreken. In een epiloog presenteert de auteur de ‘Grondsteenspreuk’ van Rudolf Steiner, een meditatieve tekst.

 

 

 

 

Antroposofie, een kennismaking

door Henk van Oort

In dit inleidende boek maakt de lezer op een originele wijze kennis met Rudolf Steiners antroposofie. De basis voor dit boek wordt gevormd door de vele inleidingscursussen in de antroposofie die de auteur al jarenlang geeft. Er wordt in elk hoofdstuk een duidelijk verband gelegd met alledaagse zaken, waardoor de tekst makkelijk leesbaar is en eenieder zal aanspreken die iets meer wil weten over het antroposofische mens- en wereldbeeld. Bovendien verhogen de illustraties de toegankelijkheid en het leesplezier. Degene die op zoek is naar achtergronden van het verschijnsel mens en naar de plaats van de mens in de schepping als geheel, vindt in dit boek boeiende verbanden en vergezichten. In begrijpelijke taal worden begrippen als etherlichaam en astraal lichaam besproken, de relatie ‘mens - dier’ komt aan bod en uitgebreid wordt stilgestaan bij de onderlinge verbanden tussen ‘lichaam - ziel - geest’. Tot slot worden de gezichtspunten onder de aandacht gebracht die de antroposofie weet te geven met betrekking tot de grote cultuurperioden van de mensheid. De mens draagt, de lezer zal dat ontdekken, als een wonder de mensheidsontwikkeling in zichzelf.

 

 

 

Boeken over de vertelstof op de basisschool

 

Over de stroom

Liedbundel voor kinderen van negen tot veertien jaar

door Madeleine Ingen Housz

Een bundel met kinderliedjes die gebruikt worden op de vrijeschool. Het zijn liedjes (met zowel teksten als muzieknotaties) voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. In deze uitgave staat de meerstemmigheid centraal. Kinderen vanaf een jaar of negen zijn zover om meerstemmig te kunnen zingen en daar plezier aan te beleven. Het boek met ruim 170 liedjes is onderverdeeld in liederen, canons, liederen uit verschillende landen en de jaarcyclus. De meeste zijn bestaande, bekende en minder bekende liedjes van over de hele wereld, waaronder Nederlandse kinderliedjes, Ierse folksongs, Jiddische liedjes, Oost-Europese liedjes, kerstliedjes en feestliedjes.

Op drie cd’s, die apart te verkrijgen zijn, worden alle liedjes uitgevoerd door twee volwassenen en een kinderkoor.

 

 

 

 

De telduivel

door H.M. Enzensberger

Wiskunde? Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde een warboel van getallen, sommen en onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe pyjama, moet er niks van hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel, en twaalf nachten lang met getallen aan het goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en grappig spel is dat Robert - en ook de lezers - geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het telduiveltje met zijn toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor getallen als sneeuw voor de zon.

 

 

 

 

De sprookjes van Grimm

door de Gebroeders Grimm

illustraties: Charlotte Dematons

Dit boek wordt vaak gebruikt bij de vertelstof voor de kleuters en in klas 1 op de vrijescholen.

Volledige uitgave van alle tweehonderd sprookjes die verzameld zijn door de gebroeders Grimm. De sprookjes zijn op uitstekende wijze opnieuw vertaald op basis van de oorspronkelijke uitgave van de sprookjes. Er is dus geen sprake van bewerkingen. De vertaling levert uitermate goed leesbare teksten op, die zich eveneens goed laten voorlezen. Bij elk sprookje zijn één of twee kleurrijke realistische illustraties opgenomen die veelal een scène uit het sprookje uitbeelden en vaak door de details nog eens extra de aandacht trekken.

 

 

 

 

Christofoor - de legende van een heilige

met pastels van Juke Hudig

Dit boek wordt vaak gebruikt bij de vertelstof voor klas 2 op de vrijescholen.

Christoforus, Christusdrager, is het symbool van de zoekende mens, aan wie en door wie de liefde geopenbaard wordt. Hij gaat op zoek naar datgene wat zijn hart hem ingeeft: het dienen van de machtigste heer in de verschijning van de koning, de duivel, de heremiet en ten slotte het Christuskind. Als reus zet hij de mensen over de rivier, de eeuwig stromende adem van het leven. Na jarenlang dragen en dienen weet Christoforus zich gedragen door het kind, het licht van hemel en aarde. Juke Hudig richt de aandacht in haar werk op de onzichtbare wereld achter de tastbare werkelijkheid. Op poëtische en meditatieve wijze ontstaan zowel beelden van de natuur in al haar verschijningsvormen, als beelden van kringloop, Boeddha, sprookjes, circus, godin Hestia, crucifixen en engelen.

 

 

 

 

En het werd licht

door Jacob Streit

Dit boek wordt vaak gebruikt bij de vertelstof voor klas 3 op de vrijescholen.

De verhalen uit het Oude Testament behoren van oudsher tot de belangrijkste overleveringen van de mensheid; de zeven scheppingsdagen, de verdrijving uit het paradijs, de ark van Noach, de torenbouw van Babel, de uittocht uit Egypte, de strijd van David en Goliath, de bouw van de tempel van Salomo en de werken van de andere koningen en profeten. Jacob Streit is erin geslaagd op eenvoudige wijze de inhoud van deze bijbelse verhalen voor kinderen toegankelijk te maken, in een krachtige, beeldende taal, die met oog voor het detail de ernst en de geestelijke grootheid van deze verhalen weergeeft. Rijk geïllustreerd met pentekeningen van Ronald Heuninck.

 

 

 

 

Scandinavische mythen en sagen

door Roger Lancelyn Green

Dit boek wordt vaak gebruikt bij de vertelstof voor klas 4 op de vrijescholen.

In dit boek heeft Roger Lancelyn Green geprobeerd de nog bestaande Scandinavische mythen tot een verhaal samen te voegen, vanaf het ontstaan der wereld tot het visioen van Rangarok.

De meeste navertellers van de Noordse mythen hebben zich tevreden gesteld met het verhalen van losse, op zichzelf staande gebeurtenissen. Green is er echter in geslaagd in zijn doorlopende verhaal de typische Noordse sfeer te behouden door bijvoorbeeld het dichterlijke van de Völospá af te wisselen met de volkse verteltrant van Heimdals bezoek aan Midgard, Odins ruwe en rechtstreekse aanpak van de reuzen of de zwaar van noodlot geladen sage van Sigurd en Brunhilde.

 

 

 

 

De Griekse mythen

door Ilja Leonard Pfeijffer

Dit boek wordt vaak gebruikt bij de vertelstof voor klas 5 op de vrijescholen.

Iedere generatie heeft haar eigen boek met de Griekse mythen. Ilja Leonard Pfeijffer schreef het boek voor de 21e eeuw.

In De Griekse mythen keert Pfeijffer terug naar zijn oude liefde. In zijn meesterlijke stijl beschrijft hij de grootse verhalen van het oude Griekenland voor de lezer van nu. Hij verhaalt over de goden Zeus en Hera, de helden Heracles en Theseus, de Argonauten en de strijd om Troje, en de bovenmenselijke figuren Orpheus, Perseus en natuurlijk Prometheus. De overvloed aan mythen wordt gepresenteerd als één groot, meeslepend epos van de schepping van hemel en aarde tot aan de terugkeer van Odysseus.

Goden, mensen en andere aardbewoners: Ilja Leonard Pfeijffer vertelt een verhaal dat de mensheid al 3000 jaar aanspreekt.

 

 

 

 

In naam van Rome

door Jaap ter Haar & Karel Sprey

Dit boek wordt vaak gebruikt bij de vertelstof voor klas 6 op de vrijescholen.

Beschrijving van de geschiedenis van Rome en de Romeinse keizers van 27 v.Chr. tot 474 n.Chr.

Onder Augustus gaat het Romeinse rijk een nieuwe periode in: de republiek wordt een keizerrijk. Dit betekende het eind van de tijd van de strenge burgerdeugden, waarin persoonsverheerlijking als een groot kwaad gold. De keizer en de cultus die daar omheen groeide, gaven aan Rome een geheel nieuwe luister. De cultuur bloeide als nooit tevoren en de macht van de Romeinen bereikte een hoogtepunt, mede door het grote organisatietalent van hun keizers. Er was echter ook een keerzijde met slechte keizers, corruptie en ook het geestelijk verval.

Websites opleidingen & studeren

 

De Vrijeschool Pabo is een onderdeel van Hogeschool Leiden.

 

Onze zusteropleiding Docent muziek van Hogeschool Leiden is kleinschalig met antroposofie als inspiratiebron.

 

Onze zusteropleiding Docent dans/euritmie (voorheen de Euritmie Academie) biedt een veelzijdig studieprogramma met euritmie, poëzie, muziek, esthetiek en pedagogie. Ze is kleinschalig met antroposofie als inspiratiebron.

 

Onze zusteropleiding voor kunstzinnig therapeut werkt vanuit een antroposofisch mensbeeld en is ook onderdeel van Hogeschool Leiden.

 

Een site waar mooi liedmateriaal te vinden is voor je lessen/stages.

 

Lesmateriaal voor Vrijeschooldocenten. ’Veel Goeds’ houdt zich bezig met het digitaliseren van papieren lesmateriaal, het naar bewerkbare Word-documenten omzetten van pdf-jes en handgeschreven toneelstukken, het struinen naar moois op het internet en het inscannen van verhalen.

 

 

Websites over vrijeschoolonderwijs

 

Adressen van alle vrijescholen in Nederland en België en toegankelijke informatie over de visie en de praktijk van de vrijeschool.

 

Antroposofie en het Kind is een forum voor ouders, leerkrachten, oppasouders en/of grootouders die hun kinderen vanuit de antroposofische visie benaderen.

 

De website van de Vereniging van Vrijescholen bevat tal van korte films over het vrijeschoolonderwijs en andere achtergrondinformatie.

 

De Academie voor Ouders biedt voor opvoeders een plek waar inzichten geboden worden die ondersteuning geven in de opvoeding van kinderen. Haar inspiratiebron is het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie.

 

Hier kun je de catalogi raadplegen van de twee grootste antroposofische bibliotheken in Nederland.

 

Een gids in antroposofisch Nederland.

 

Hét kennis- en praktijkcentrum voor natuureducatie. Het brengt mens en natuur met elkaar in contact. Zo verzorgt het schoolwerkweken, zomerkampen, weekendopvang en trainingen en uitstapjes voor personeel.

 

 

Websites interessante tijdschriften

 

De Seizoener is een onafhankelijk tijdschrift voor ouders van vrijescholen. De inhoud wordt vóór en deels door de scholen zelf gemaakt.

 

Tijdschrift en website over het vrijeschoolonderwijs.

 

Tijdschrift over de antroposofie en al haar werkgebieden.

 

Een tweemaandelijkse uitnodiging tot blikverruiming in tijdschriftvorm. Prachtig vormgegeven met dito inhoud.

 

Zeer goede en in spiritualiteit en antroposofie gespecialiseerde boekhandel met ook een heldere webwinkel. De gewone winkel zelf zit in Zeist.