studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Voltijd aangepaste dagopleiding

 

In deze studievariant wordt verwacht, dat je zelfstandig en goed kunt studeren, dat je je eigen leven al geheel vormgeeft en echt voor het beroep naar de opleiding komt. Je bent gemotiveerd en hebt tijd om je studie thuis ook verder vorm te geven. Het is immers een voltijd-opleiding, dus er wordt een tijdsinvestering van rond de 30 uur zeker verwacht. Voor de studie ben je, t.b.v. lessen en stage,  ongeveer drie dagen van huis. De stage kan je in overleg met de stageschool zelf inplannen. In de hogere jaren moet je rekening houden met periodestages van minimaal vier dagen per week. In deze variant kan je geen minor volgen, wel een leeftijdsspecialisatie.

 

Studeren op de aangepaste dagopleiding betekent zelfstandig kunnen studeren, in een klas kunnen participeren en ook ontmoeting met andere studiegenoten, wekelijks bij koorzang en ook bij gezamenlijke activiteiten zoals Studium Generale en jaarfeestvieringen. In vrijwillige studiegroepjes kun je elkaar helpen om de studie goed te doen.

 

 

De opbouw van de Voltijd aangepaste dagopleiding

De studie duurt vier jaar, waarbij er in het propedeusejaar minimaal gemiddeld 12 contacturen p/w zijn, in de hogere jaren minder. De lessen zijn op maandag (09:30 - 20:00 uur) en in het eerste semester ook op woensdag (15:30 - 20:00 uur). Vanaf het eerste jaar loop je stage in het (vrijeschool)basisonderwijs.

 

Jaar 1

Dit jaar staat in het teken van het thema ‘waarnemen en denken’, waarbij het belangrijk is dit open en onderzoekend te leren doen. Je krijgt les in verschillende vakken. Sommige zijn meer gericht op de achtergrond van de vrijeschool (bijv. vrijeschool-leerplan), andere op je eigen denkontwikkeling (bijv. filosofie), op de stagepraktijk (didactiek) of op je eigen kunstzinnige vermogens (bijv. handvaardigheid). Bovendien leer je reflecteren op jezelf en op je stage. In de stageperiodes maak je (hernieuwd) kennis met het vrijeschool-onderwijs vanuit het perspectief van de leraar. Hoe sta je voor de klas, hoe begeleid je de kinderen individueel, klassikaal… en hoe is dit voor jezelf? Aan het eind van dit propedeusejaar besluit je om voor dit beroep te gaan en door te gaan met de opleiding. Ook moet je in dit jaar de entreetoetsen voor rekenen en taal halen en een bepaald aantal studiepunten om door te mogen studeren aan onze opleiding.

 

Jaar 2

Dit jaar staat in het teken van ‘spel en beweging’, waarbij de belangrijke kwaliteiten van een leraar, nu eens doelgericht dan weer flexibel, worden opgebouwd. Het gehele jaar heeft als blikrichting de didactiek. In alle vakken komt ‘lesgeven’ aan bod, terwijl je daarnaast ook jezelf verder bekwaamt in de kunstvakken, in het waarnemen van kinderen en in de leerlijnen. Het gaat in de vrijeschool om het zelf ontwerpen van lessen en periodes, waarvoor een goed overzicht en kennis van leerlijnen en ontwikkelingslijnen niet gemist kunnen worden. Ook loop je in het tweede jaar stage binnen een andere vorm van onderwijs dan vrijeschool-onderwijs. Zo leer je met methodes te werken en verruim je je blik naar andere onderwijsvormen.

In de loop van het tweede jaar maak je een keuze voor de leeftijdsspecialisatie in het derde jaar. In het tweede studiejaar moet je je propedeuse ook volledig afronden om door te mogen studeren.

 

Jaar 3

In het derde studiejaar verdiep je je meer in het leraarschap. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie, voor het jongere kind of voor het oudere kind en je stage doe je in deze leeftijdscategorieën. Je leert langere periodes lesgeven en verdiept je in de achtergrond, het hoe en waarom. Natuurlijk blijf je ook praktisch aan het werk in de verschillende vakken, zowel op kunstzinnig als op pedagogisch gebied. In dit jaar doe je zelf een onderzoek in het jaarthema, ‘ritme en ademhaling’. Hoe kan je zó lesgeven, dat dit gezondmakend werkt op de kinderen?

 

Jaar 4

Het vierde studiejaar staat in het teken van de afronding van je studie. Nu kun je laten zien dat je echt kan lesgeven, dat je met een onderzoekende houding het onderwijs tegemoet treedt en sensitief bent in het contact met de kinderen en met jezelf. Je doet onder begeleiding onderzoek in je eigen praktijk, geeft echt gehele periodes les in het basisonderwijs en doet ook onderzoek op kunstzinnige wijze. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van dit onderzoekswerk en een reflectie op de leraarbekwaamheden voor vrijeschool-leraar.

 

Toelatingseisen en aanmelden

 

Studiekeuzecheck

We raden je aan om voor deze opleiding de Studiekeuzecheck te doen op www.mijnrealitycheck.nl

 

Wil je in september 2018 starten met de opleiding Leraar Basisonderwijs? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan (uiterlijk tot en met 1 mei 2018) via www.studielink.nl.

Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden. Vervolgens wordt je gevraagd een vragenlijst in te vullen en een motivatiebrief te schrijven. Ook dien je de taal en rekentoets te doen, maar deze hoeven nog niet te worden behaald. Op grond van het gesprek, en de resultaten van de toetsen, wordt er een advies vanuit de opleiding gegeven m.b.t jouw keuze voor deze studie.

 

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken. Heb je vragen? Neem dan contact op met Studentzaken via telefoonnummer 071 5188 881 of kijk op www.studielink.nl.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de voltijd-dagopleiding en de voltijd aangepaste dagopleiding gelden dezelfde toelatingseisen.

Je wordt tot de voltijdopleiding Pabo toegelaten met een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 4. Je bent met elk vakkenpakket of profiel welkom. Dit geldt zowel voor leerlingen die de vernieuwde Tweede Fase (vanaf 2007) volgen, als voor leerlingen die eindexamen doen volgens het programma van de Tweede Fase van 2006 of eerder.

 

Je vooropleiding is HBO/WO:

je bent toelaatbaar tot de tweejarige deeltijdopleiding.

 

Je vooropleiding is VWO:

je bent direct toelaatbaar tot Vrijeschool Pabo. Je hoeft dus niet deel te nemen aan de toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek.

 

Je vooropleiding is HAVO:

er is een toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek (biologie of natuurkunde). Mocht je in deze vakken eindexamen hebben gedaan dan krijg je voor dat vak (of vakken) vrijstelling.

 

Je vooropleiding is MBO:

je dient toelatingstoetsen te maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek.

 

Voor meer informatie over de toelatingstoetsen en toetshulp verwijzen wij je naar: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

 

Toelatingsvoorwaarden 21+

Wil je studeren aan de vierjarige voltijdopleiding maar ben je niet in het bezit van de vereiste diploma's? Als je 21 jaar of ouder bent, kun je je inschrijven voor een toelatingstoets. Deze bestaat uit een capaciteitenonderzoek dat inzicht geeft in je leervermogen. De kosten van het toelatingsonderzoek bedragen € 250,- incl. BTW. Je kunt je opgeven bij Aob Compaz via de backoffice Verkoop in Zwolle (038-4553040) of via info@aob-compaz.nl

Het advies van de 21+ toets moet uiterlijk 1 augustus 2016 in het bezit zijn van Hogeschool Leiden. Je mag éénmaal per jaar aan deze toets deelnemen. Een herkansing is niet mogelijk. Lees meer over de inhoud van de toets.

 

Je dient toelatingstoetsen te maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor meer informatie over de toelatingstoetsen en toetshulp verwijzen wij je naar: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

 

Gelijkwaardig diploma

Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de Examencommissie via: vsp.examencommissie@hsleiden.nl

 

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. Voor studenten die eerder al een bacheloropleiding in de sector Onderwijs of Gezondheidszorg hebben afgerond gelden andere tarieven.

Lees de actuele bedragen en informatie.

 

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer

€ 800. Reken ook op € 120 voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.