studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Zij-instroomtraject (2 jaar)

 

Voor studenten die al een wo- of hbo-bachelor hebben en een baan in het onderwijs hebben, is er de mogelijkheid om als zij-instromer hun bevoegdheid te behalen. Onder bepaalde omstandigheden kan de school waar je lesgeeft, daar subsidie voor krijgen. Dit traject begint met een aanvraag door de school, waarna een assessment volgt. Voor dit assessment moet je een portfolio samenstellen en een praktijkproef doen. Na het assessment wordt een studieplan opgesteld, in samenwerking met de school.

 

De studie duurt 2 jaar. Zij-instromers volgen de meeste lessen samen met de verkorte deeltijdopleiding, dus met een lange lesdag op maandag (9.30 - 20.00 uur) en een kortere op woensdag (15.30 - 20.00 uur). Daarnaast krijgen zij begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool.

 

Het individuele studieprogramma is gericht op de leraarbekwaamheden en is afhankelijk van de eigen competenties, de mogelijkheden binnen de school, etc. Voor dit tweejarige traject moet je een contract van minimaal twee dagen hebben op een basisschool en er moeten ook goede mogelijkheden voor begeleiding binnen de school aanwezig zijn.

 

 

De opbouw van het studieprogramma

De lessen zijn op maandag (9.30 - 20.00 uur) en in het eerste trimester van het jaar op de woensdagen (15.30 - 20.00 uur).

 

Het traject beslaat maximaal twee jaar, waarbij er geleerd wordt in de eigen school, via zelfstudie en via te volgen vakken op de opleiding. Deze vakken worden meestal gevolgd in de verkorte deeltijdopleiding. Houd er rekening mee, dat er enkele landelijke toetsen gemaakt dienen te worden op daarvoor vastgestelde data. Verder wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van de student en de school.

 

 

Procedure zij-instroom

 

1 Aanvraag door de school

De school richt een verzoek aan de VrijeschoolPabo om een zij-instroom procedure in gang te zetten. De school heeft een kandidaat op het oog met een aanstelling in het verschiet en heeft zich ervan vergewist dat deze persoon over een afgeronde HBO opleiding beschikt. De kosten voor het assessment zijn ∈ 2000,- en voor het begeleidingstraject ∈ 175,- per studiepunt. Gemiddeld zal dit neerkomen op ca 4000,-.

De school kan subsidie aanvragen voor zij-instroom bij Duo, een van de voorwaarden is dat de kandidaat nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. Een andere mogelijkheid is dat de kandidaat een lerarenbeurs aanvraagt.

Indien iemand de zij-instroom opleiding via de VrijeschoolPabo wil volgen zal er eerst een school moeten worden gevonden die een vacature heeft en met een zij-instromer in zee wil gaan.

De school moet zich realiseren dat het een duaal traject is, een combinatie van opleiding en werk. Dat vraagt om voldoende mogelijkheden voor begeleiding binnen de eigen school. Er moet iemand zijn die dat op zich kan nemen. Om voldoende ervaringen te kunnen opdoen moet iemand minimaal twee dagen aan het werk zijn in de school, liefst meer.

 

2 Portfolio

De kandidaat zij-instromer vult een portfolio zij-instroom in, digitaal of op papier. Dit gaat over alle mogelijke ervaringen die voor het onderwijs en het werken met leerlingen van belang zijn.

Ook geeft de kandidaat in het portfolio een eerste inschatting van hoever het staat met de reeds aanwezige competenties zoals deze voor de zij-instroom zijn vastgesteld.

 

3 Praktijkopdracht

Nadat het portfolio ontvangen is, wordt de ontvangst bevestigd door Helicon met daarbij het verzoek om een afspraak te maken met Frank de Kiefte voor het verzorgen van de praktijkopdracht in de vrijeschool Michaël te Bussum, in Het Zonnewiel in De Bilt of in de eigen school (niet in de eigen klas) en voor de theoriedag in Leiden.

De praktijkopdracht houdt in een periodeochtend in een klas naar keuze en met een onderwerp naar keuze. Verder omvat de periodeochtend tenminste een onderwijsleergesprek, een of meer instructiemomenten en een verwerking. Het verdient aanbeveling om een onderwerp te kiezen waarmee men vertrouwd is. Vaak wordt tevoren de beginsituatie doorgenomen met de groepsleraar. De les wordt schriftelijk voorbereid aan de hand van het standaardformulier van Stoas. Na de les blikt de kandidaat samen met de assessoren terug op hoe het gegaan is.

De competenties zoals vermeld op het lesvoorbereidingsformulier worden ter plekke ingevuld.

Aan het eind van het praktijkgedeelte wordt duidelijk of de kandidaat geschikt is om de zij-instroomprocedure te vervolgen.

 

4 Theoriedag

De eerste fase in de procedure is de theoriedag op de Hogeschool Leiden. Deze dag bestaat uit de volgende onderdelen:

• Voorbereiding van de simulatieopdrachten (pestsituatie, taal en rekenopdracht).

• Uitvoeren van de simulatie opdracht met de twee assessoren. De simulatie opdracht omvat een gesprek van de leraar (de kandidaat zij-instromer) met een ouder over een pestsituatie in de klas, en een taal en een rekenopdracht.

• Het maken van drie lesontwerpen die aansluiten bij de simulatieopdrachten taal en rekenen.

• Het criterium gericht interview, dit is een bespreking van alle startcompetenties waarbij in samenspraak wordt bekeken waar de kandidaat wel en niet aan voldoet.

Aan het eind van de theoriedag wordt duidelijk of de kandidaat in aanmerking komt voor een geschiktheidverklaring waardoor een start kan worden gemaakt met het zij-instroomtraject.

 

5 Eindadvies en scholingsplan

Op basis van de voorgaande stappen schrijft de assessor een eindadvies met de weergave van de te onwikkelende competenties. Dit eindadvies is bindend. De assessor schrijft op basis van het eindadvies een concept scholingsplan dat in het gesprek met de zij-instromer en iemand van de school wordt vastgesteld. Het scholingsplan is de leidraad voor het scholingstraject dat maximaal twee jaar kan duren. Het omvat begeleiding vanuit de school zelf, begeleiding door de praktijkbegeleider van de VrijeschoolPabo, modulen in de deeltijdopleiding van de VrijeschoolPabo, zelfstudie en alles wat er in de eigen school of regio mogelijk is.

 

6 Bekwaamheidsonderzoek

Het totale traject wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek. Hierin laat de zij-instromer zien hoe zij/hij gewerkt heeft aan de te ontwikkelen competenties. In de praktijk houdt dit in een korte presentatie waarna vragen worden gesteld en thema’s uit het scholingsplan aan de orde kunnen komen. In een apart gedeelte worden de zij-instroomcompetenties en de SBL competenties doorgenomen. Het bekwaamheidsonderzoek wordt met de assessoren in de eigen school of in Leiden gehouden. Dit hangt er mede vanaf of er collega’s van de eigen school bij aanwezig zijn.

 

Toelatingseisen en aanmelden

 

Aanmelden voor het zij-instroomtraject kan door een e-mail te sturen naar Thamar Boonzaaijer: boonzaaijer.t@hsleiden.nl

Voor meer informatie over dit traject kun je ook contact opnemen met Thamar, of met Frank de Kiefte via: kiefte.de.f@hsleiden.nl

 

Toelatingsvoorwaarden

 

Kosten

Neem voor de kosten voor dit traject contact op met Thamar Boonzaaijer of Frank de Kiefte. Zij kunnen ook meer vertellen over de subsidiemogelijkheden voor scholen voor dit traject.